Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

ผังงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี

 
 Building A  
Shop A สพส.
 Building F   
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 Building B
Shop B สพส.  Building G
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
(อาคารอำนวยการ สพส.)
 Building C
อาคารแสดงเครื่องจักร

 
 Building D
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรม(สพช)
 Building H สถาบันยานยนต์
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
 Building E
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะ MIDI
 Building I
อาคารอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
คอมโพสิท (shop สพข.)
   โซนร้านค้า/อาหาร    ลานกิจกรรม
   ที่จอดรถ    อาคารหลัก

ห้องสัมมนา
ลำดับที่ อาคาร ชั้น    ห้อง     
14 ส.ค.2556
 9.30-12.00 13.00-16.00
1 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ห้องสัมมนา 101 S18 S18
2 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ   แถลงข่าว
3
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 4 ห้องสัมมนา 401 E01 E01
4
พันธมิตรอุตสาหกรรม (MIDI) 3 ห้องสัมมนา 306 S19 S19
5
สพช. กสอ 7 สัมมนาแพรวา E13 E09
6
สพช. กสอ 7 อบรมขิต   S16
7
KFCC สถาบันสิ่งทอ 3 สัมมนา FKCC E04 E05
ห้องประชุม
ลำดับที่ อาคาร ชั้น ห้อง  14 ส.ค.2556
9.00-12.00 13.00-16.00
1 อำนวยการ สพส. กสอ. 3 ประชุม 302   M03
ห้องนิทรรศการ/แถลงข่าว
ลำดับที่   อาคาร ชั้น   ห้อง    
1 Shop A 1 ที่วางเครื่องฉีดพลาสติก    
2 Shop D สพช 1 แนวทางเดิน    
ห้องสัมมนา
ลำดับที่ อาคาร ชั้น    ห้อง     
15 ส.ค.2556
 9.00-12.00 13.00-16.00
1 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ห้องสัมมนา 101
S12
E10
2 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ
S02
แถลงข่าว
3
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 4
ห้องสัมมนา 401
E02
E02
4
พันธมิตรอุตสาหกรรม (MIDI)
3
ห้องสัมมนา 304
S11
S11
5
พันธมิตรอุตสาหกรรม (MIDI)
3
ห้องสัมมนา 306
S06
S06
6
สพช. กสอ
7
สัมมนาแพรวา
S21  มอบวุฒิบัตร
7 สพช. กสอ  อบรมขิต S13   
8
สพช. กสอ อบรมมัดหมี่ S17  S17 
9
KFCC สถาบันสิ่งทอ  3 สัมมนา FKCC E06  E07
10
สถาบันยานยนต์ 4
สัมมนา 401 S04  S04 
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร  2 อเนกประสงค์ S09

ห้องประชุม
ลำดับที่ อาคาร ชั้น ห้อง  15 ส.ค.2556
9.00-12.00 13.00-16.00
1 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ประชุม101(คลินิก)   M05
2 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ.
1 ประชุม 102(คลินิก)   S02(Matching)
3
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. ประชุม 103    S02(Matching)
4 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. ประชุม 104
  S02(Matching)
5
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. ประชุม 301  S01  M04
6 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ.

ประชุม 302 แถลงข่าว Robot   M01
ห้องนิทรรศการ/แถลงข่าว
ลำดับที่   อาคาร ชั้น   ห้อง    
1 Shop A 1 ที่วางเครื่องฉีด
พลาสติก
   
2 Shop D สพช 1 แนวทางเดิน    
3 Shop คอมโพสิท

   
ห้องสัมมนา
ลำดับที่ อาคาร ชั้น    ห้อง     
16 ส.ค.2556
 9.00-12.00 13.00-16.00
1 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ห้องสัมมนา 101
S23
E11
2 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ

แถลงข่าว
3
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 4
ห้องสัมมนา 401
E03
E03
4
อาคารอำนวยการ สพส. กสอ.
4
ห้องคอมพิวเตอร์
S10
S10
5
พันธมิตรอุตสาหกรรม (MIDI)
3
ห้องสัมมนา 306
S06
S06
6
สพช. กสอ
7
สัมมนาแพรวา
S21 
7 สพช. กสอ  อบรมขิต S13   
8
KFCC สถาบันสิ่งทอ  สัมมนา FKCC
E08   
9 สถาบันยานยนต์
สัมมนา 401  S03  S03
ห้องประชุม
ลำดับที่ อาคาร ชั้น ห้อง  16 ส.ค.2556
9.00-12.00 13.00-16.00
1 อาคารอำนวยการ สพส. กสอ. 1 ประชุม301   M02

S =การสัมมนา/ฝึกอบรม
S01 สัมมนาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี เพื่อนคู่เหล็ก
S02 สัมมนาเรื่องแนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
S03 สัมมนาเรื่อง การทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
S04 สัมมนาเรื่อง เหล็กหล่อกราฟไฟต์ตัวหนอน
S05 สัมมนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
S06 สัมมนาเรื่อง การลดความสูญเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก
S07 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่ AEC
S08 สัมมนาเรื่อง ผลงานวิจัยด้านแม่พิมพ์
S09 สัมมนาเรื่อง วัสดุคอมโพสิทในอุตสาหกรรมยานยนต์
S10 สัมมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพการตีขึ้นรูป
ด้วยไฟในต์เอลิเมนต์
S11 สัมมนาเรื่อง ฝ่าวิกฤตการเคลม "ชิ้นส่วนโลหะ"
S12 สัมมนาเรื่อง Sustainable Solution For Packaging
S13 สัมมนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดสากลได้ 
S14 ฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ภาคปฏิบัติ
S15 ฝึกอบรมเรื่อง การหล่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านด้วยคอมโพสิท
S16 ฝึกอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านสเตนเลสสติล
S17 ฝึกอบรมสเตนเลสกับอุตสาหกรรมอาหาร
S18 Digital Engineering
S19 ฝึกอบรม E-Service
S20 ฝึกอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
S21 สัมมนาพระนครเหนือ
S22 สัมมนาเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าวไทย
S23 สัมมนา Grow to AEC by thaisubcon
 E=มหกรรม/สัมมนาพิเศษ
E01
มหกรรม Lean Best Practices 56 :
ด้าน Kaisen & Automation
E02 มหกรรม Lean Best Practices 56 : ด้าน IT
E03
มหกรรม Lean Best Practices 56 : ด้าน TPS
 E04 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : การสร้างระบบการผลิต การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 E05 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : การลดของเสีย
ด้วย SWOT
 E06 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ: เพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วย Kaisen
 E07 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : ISO กับการเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ
 E08 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร SMEs 
  E09
สัมมนาพิเศษเรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียวและ 3R
 E10 สัมมนาพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการเคลื่อนย้ายและจำหน่ายสินค้า
 E11 สัมมนาพิเศษเรื่อง ผลงานวิจัยของทหารไทย และผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานทหาร
 E12 สัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ของไทย 
 E13 สัมนาเรื่อง Bioplastic กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 M = ประชุมกรรมการ 
 M01  ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของ สมาคมแม่พิมพ์ 
M02 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของ สมาคมไทยซับคอน
M03 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 
M04 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมเครื่องจักรกลไทย
 M05  ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมบรรจุภัณฑ์
   

 

S =การสัมมนา/ฝึกอบรม
S01 สัมมนาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี เพื่อนคู่เหล็ก
S02 สัมมนาเรื่องแนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
S03 สัมมนาเรื่อง การทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
S04 สัมมนาเรื่อง เหล็กหล่อกราฟไฟต์ตัวหนอน
S05 สัมมนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
S06 สัมมนาเรื่อง การลดความสูญเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก
S07 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่ AEC
S08 สัมมนาเรื่อง ผลงานวิจัยด้านแม่พิมพ์
S09 สัมมนาเรื่อง วัสดุคอมโพสิทในอุตสาหกรรมยานยนต์
S10 สัมมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพการตีขึ้นรูป
ด้วยไฟในต์เอลิเมนต์
S11 สัมมนาเรื่อง ฝ่าวิกฤตการเคลม "ชิ้นส่วนโลหะ"
S12 สัมมนาเรื่อง Sustainable Solution For Packaging
S13 สัมมนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดสากลได้ 
S14 ฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ภาคปฏิบัติ
S15 ฝึกอบรมเรื่อง การหล่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านด้วยคอมโพสิท
S16 ฝึกอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านสเตนเลสสติล
S17 ฝึกอบรมสเตนเลสกับอุตสาหกรรมอาหาร
S18 Digital Engineering
S19 ฝึกอบรม E-Service
S20 ฝึกอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
S21 สัมมนาพระนครเหนือ
S22 สัมมนาเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าวไทย
S23 สัมมนา Grow to AEC by thaisubcon
 E=มหกรรม/สัมมนาพิเศษ
E01
มหกรรม Lean Best Practices 56 :
ด้าน Kaisen & Automation
E02 มหกรรม Lean Best Practices 56 : ด้าน IT
E03
มหกรรม Lean Best Practices 56 : ด้าน TPS
 E04 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : การสร้างระบบการผลิต การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 E05 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : การลดของเสีย
ด้วย SWOT
 E06 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ: เพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วย Kaisen
 E07 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : ISO กับการเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ
 E08 สัมมนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ : ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร SMEs 
  E09
สัมมนาพิเศษเรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียวและ 3R
 E10 สัมมนาพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการเคลื่อนย้ายและจำหน่ายสินค้า
 E11 สัมมนาพิเศษเรื่อง ผลงานวิจัยของทหารไทย และผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานทหาร
 E12 สัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ของไทย 
 E13 สัมนาเรื่อง Bioplastic กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 M = ประชุมกรรมการ 
 M01  ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของ สมาคมแม่พิมพ์ 
M02 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของ สมาคมไทยซับคอน
M03 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 
M04 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมเครื่องจักรกลไทย
 M05  ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ของสมาคมบรรจุภัณฑ์
   
Free Global Counter
Free Global Counter